AGITADORS I MESCLADORS

A SEVEN un agitador no és simplement un equip mecànic. És també, i principalment, una part del procés. Entrem , doncs, en l’enginyeria d’agitació, que consisteix a estudiar les condicions fisicoquímiques adequades a cada procés.

Un agitador pot ser doncs la part principal d’un procés. Dissenyar per prevenir possibles avaries pot evitar pèrdues econòmiques importants al aturar un cicle de fabricació.

DIAGRAMES DE SECCIÓ
IMPULSORS

DOCUMENTACIÓ