DIAGRAMA DE SECCIÓ

BOMBA DE PROCÉS QUÍMIC

Diagrama de Secció - Diagrama seccion B.P.Q.

Funcionament:

El líquid de bombament entra a través de la canonada d’aspiració (1) de forma axial i gràcies al rodet (2), la sortida del fluid es produeix per acceleració cap a la canonada d’impulsió (3). L’energia generada per la velocitat de l’esmentat fluid entrant i sortint, es transforma en pressió.

L’equilibrat de l’empenta axial es realitza mitjançant àleps de descàrrega a la part posterior del rodet (4).

En aquest sistema hidràulic el rodet permet el pas de l’eix (5) de la bomba mitjançant una carcassa protectora (6) i està segellat mitjançant l’acció d’un tancament mecànic (7) que segella i impedeix possibles fuites de fluid.

El tipus de tancament mecànic estàndard és de tipus cartutx equilibrat d’execució simple o doble.

El suport de l’eix es realitza mitjançant rodaments lubricats amb oli i segellats mitjançant retens (8, 9), muntats en un suport de rodaments (10). Les potes de fixació estan situades sota el cos.