DIAGRAMA DE SECCIÓ

ACOBLAMENT MAGNÈTIC

Diagrama de Secció - Diagrama de seccion

Funcionament:

El líquid de bombament entra a través de la canonada d’aspiració (1) de forma axial i gràcies al rodet (2), la sortida del fluid es produeix per acceleració cap a la canonada d’impulsió (3). L’energia generada per la velocitat de l’esmentat fluid entrant i sortint, es transforma en pressió.

L’equilibrat de l’empenta axial es realitza mitjançant àleps de descàrrega a la part posterior del rodet (4).

Al tractar-se d’una bomba d’accionament magnètic, el segellat es deu exclusivament a juntes estàtiques: una junta plana (5) entre la voluta (6) i la carcassa (7) i una tòrica (8) entre la carcassa i el contenidor de l’acoblament (9). D’aquesta manera, el motor (10) transmet el parell a l’eix (11) mitjançant l’acoblament magnètic.

Accionament:

L’accionament es produeix per acoblament magnètic. La bomba s’acciona mitjançant un motor elèctric normalitzat amb una velocitat
de gir de 1500 o 2900 rpm a 50 Hz.

Els acoblaments magnètics treballen sense lliscament, per tant, el motor i la bomba giren a la mateixa velocitat. El rotor extern (12) rep el parell el motor i el transmet a l’rotor intern (13) mitjançant l’acció de el camp magnètic. El rotor intern forma part de la unitat rotativa de la bomba, la qual es suporta mitjançant coixinets lubricats pel propi fluid de bombament. Aquests coixinets (14, 15) estan fabricats en Carbur de Silici resistent al desgast i a l’atac químic. El circuit de lubrificació comença a la zona d’alta pressió de la voluta i condueix el fluid cap a la zona del rotor intern. El fluid travessa la zona dels coixinets i és retornat a la voluta a la zona de baixa pressió. Aquest sistema no només lubrifica els coixinets, sinó que també dissipa la calor que rep l’acoblament a causa dels corrents de Foucault generades per l’acoblament magnètic.